[SKYBLOCK] Tính năng kho

Giới Thiệu Chung Kho là một tính năng cho phép bạn chứa lượng quặng mà bạn đào được trên island. Khi đào được quặng trên…

Xem chi tiết

[Faction] Crossover

❖ Giới thiệu Đây là một sự kiện đánh dấu cho crossover đầu tiên giữa hai faction và là một nền tảng để phát triển…

Xem chi tiết