[SKYBLOCK] Tính năng kho

Giới Thiệu Chung Kho là một tính năng cho phép bạn chứa lượng quặng mà bạn đào được trên island. Khi đào được quặng trên…

Xem chi tiết