[Faction] Crossover

❖ Giới thiệu Đây là một sự kiện đánh dấu cho crossover đầu tiên giữa hai faction và là một nền tảng để phát triển…

Xem chi tiết