Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi View Requirement của DeluxeMenu

Status
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
21/8/19
Bài viết
5
Ai có thể làm mẫu menu cần view requirement trong DeluxeMenu hộ mình được ko?
Kiểu như khi ko có permission test.test thì sẽ thấy icon 1
Còn khi có permission test.test thì sẽ thấy icon 2
 
Tham gia
22/7/19
Bài viết
63
ok đây là config mẫu nhé :v

'1':
material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTAxODQzZWM0M2YwODhjOTYzZmZjM2UyZjcxYzY2ZTMxNTU5NDNiMTc3YTFhMzU5ODJiMTIwZjZmNjQ4MjJiYyJ9fX0=
slot: 10
priority: 1
display_name: '&f&lMáy Tạo Sắt'
lore:
- '&8&m----------------------'
- '&7Nâng cấp máy tạo '
- '&7quặng của đảo bạn.'
- ''
- '&f● &7Stone&8: &f35 &f%'
- '&f● &7Coal Ore&8: &f35 &f%'
- '&f● &7Iron Ore&8: &f10 &f%'
- '&f● &7Lapis&8: &f10 &f%'
- '&f● &7Redstone&8: &f10 &f%'
- ''
- '&7Trạng thái &a&lUnlocked'
- '&8&m----------------------'
view_requirement:
requirements:
permission:
type: has permission
permission: ore.iron
left_click_commands:
- '[message] &c&lUpgrades&8 » &fBạn đã nâng cấp.'
- '[close]'
right_click_commands:
- '[message] &c&lUpgrades&8 » &fBạn đã nâng cấp.'
- '[close]'
'2':
material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvM2VkMWFiYTczZjYzOWY0YmM0MmJkNDgxOTZjNzE1MTk3YmUyNzEyYzNiOTYyYzk3ZWJmOWU5ZWQ4ZWZhMDI1In19fQ==
priority: 2
slot: 10
display_name: '&f&lMáy Tạo Sắt'
lore:
- '&8&m----------------------'
- '&7Nâng cấp máy tạo '
- '&7quặng của đảo bạn.'
- ''
- '&f● &7Stone&8: &f35 &f%'
- '&f● &7Coal Ore&8: &f35 &f%'
- '&f● &7Iron Ore&8: &f10 &f%'
- '&f● &7Lapis&8: &f10 &f%'
- '&f● &7Redstone&8: &f10 &f%'
- ''
- '&7Cần&8: &f40000$'
- '&7Trạng thái &4&lLocked'
- '&8&m----------------------'
left_click_commands:
- '[console] manuaddp %player_name% ore.iron'
- '[console] eco take %player_name% 40000'
- '[message] &c&lUpgrades&8 » &fNâng cấp thành công!'
- '[close]'
right_click_commands:
- '[console] manuaddp %player_name% ore.iron'
- '[console] eco take %player_name% 40000'
- '[message] &c&lUpgrades&8 » &fNâng cấp thành công!'
- '[close]'
left_click_requirement:
expression: '%vault_eco_balance% >= 40000'
deny_commands:
- '[message] &c&lUpgrades&8 » &fKhông thành công, bạn không đủ xiền.'
- '[close]'
right_click_requirement:
expression: '%vault_eco_balance% >= 40000'
deny_commands:
- '[message] &c&lUpgrades&8 » &fKhông thành công, bạn không đủ xiền.'
- '[close]'
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top